Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 03/06/2024~07/06/2024

VĂN PHÒNG EPS TẠI HÀN QUỐC

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHAI BÁO THAY ĐỔI TƯ CÁCH LƯU TRÚ TẠI HÀN QUỐC
TỪ 03/06/2024 ~ 07/06/2024

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu mới

Số hộ chiếu cũ

Visa lưu trú mới

Ngày có hiệu lực cư trú theo visa mới

Mã số VN

Ghi chú

567

LÊ MINH ĐỨC

23/06/1993

C4885861

E7

14/05/2024

VN02018007007

Hồ sơ đủ

568

LÊ VĂN TOÁN

28/08/1991

Q00060642

B8888472

E7

18/04/2024

VN02018005078

Hồ sơ đủ

569

BÙI VIẾT TÔN

05/10/1989

N2307226

B5537429

E7

24/04/2024

VN02018005789

Hồ sơ đủ

570

NGUYỄN PHÚC THỊNH

10/07/1992

C7244931

E7

23/04/2024

VN02019004171

Bổ sung Giấy chúng nhận việc làm (재직증명서)

571

NGUYỄN THÀNH TÂM

09/05/1992

C5574174

E7

23/04/2024

VN02018005566

Hồ sơ đủ

572

LÂM VĂN ĐỒNG

08/10/1992

N2300100

B4950697

F6

16/05/2024

VN02016007810

Hồ sơ đủ

573

ĐẶNG XUÂN HOÀNG

11/21/1992

C3310727

E7

26/04/2024

VN02018002463

Hồ sơ đủ

574

LÊ VĂN ĐỨC

02/07/1996

C8169365

E7

25/04/2024

VN02019003922

Hồ sơ đủ

575

BÙI VĂN KHÁNH

18/10/1995

C5557400

E7

29/11/2023

VN02018004945

Hồ sơ đủ

576

TRẦN TRỌNG TOẠI

17/04/1993

C9953285

B6035283

E7

09/05/2024

VN02015004154

Hồ sơ đủ

577

NGUYỄN THỊ ANH TÚ

29/06/1986

C2860978

B6132475

E7

25/03/2024

VN02016003327

Hồ sơ đủ

578

LÊ BÌNH MINH

03/07/1995

C3696324

E7

03/05/2024

VN02017002391

Hồ sơ đủ

579

NGUYỄN HUY HÙNG

05/02/1990

K0487178

B4513997

E7

30/04/2024

VN02014003539

Hồ sơ đủ

580

PHẠM VĂN TÓA

17/06/1993

C8298070

E7

27/03/2024

VN02019004431

Hồ sơ đủ

538

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

10/08/1994

C5594674

E7

24/04/2024

VN02018002380

Đã bổ sung hồ sơ (2024)

Tin khác