Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 412 /TTLĐNN,TCKT ngày 24 / 05 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Trần Văn Toàn

15/02/1989

TT Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

2

Nguyễn Hữu Tâm

22/06/1992

Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

3

Lê Minh Đạt

25/11/1997

TT Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

4

Đinh Văn Bình

16/10/1991

Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình

100.000.000

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng