Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số /TTLĐNN,TCKT ngày / 06 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Quốc Huy

13/03/2000

Bình Tân Phú, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

2

Trần Thái Nghiệp

12/06/2002

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

3

Trịnh Ngọc Trí

19/02/1989

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

4

Lang Văn Phúc

02/02/2000

TT Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

5

Phùng Thị Thu

30/01/1985

Hồng Phong, Thanh Miện, Hải Dương

PGD NHCSXH TX Đông Triều, Quảng Ninh

100.000.000

6

Trần Thế Anh

13/09/2001

Trị Quận, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

7

Đặng Ngọc Huế

24/06/2000

TT Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

8

Nguyễn Hữu Hùng

25/09/1995

An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

9

Nguyễn Tiến Cảnh

20/03/1989

TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

10

Phan Trung Tín

06/07/1991

TT Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

100.000.000

11

Lại Huy Hoàng

02/12/2001

Đông Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác