Thông báo thanh lý Tài sản năm 2019

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-LĐTBXH ngày 11/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lao động ngoài nước;

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-LBTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế phân cấp về quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 33 /QĐ-TTLĐNN của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thanh lý tài sản năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 34 /QĐ-TTLĐNN của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019;

Xét đề nghị của Hội đồng thanh lý tài sản, Trung tâm Lao động ngoài nước Thông báo đến toàn thể các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trung tâm có nhu cầu mua Tài sản thanh lý của Trung tâm liên hệ với đồng chí Hà Đức Minh – Phòng Tổ chức – Hành chính, thời gian nhận đơn từ ngày 05/ 05/2020 đến ngày 05/ 06/2020 (Danh sách tài sản thanh lý đính kèm).

Tin khác